Ansawdd/iechyd a diogelwch

Ansawdd – pam dewis arbcore?

Proffesiwn sy’n gofyn medr mawr yw trin coed.,Hyfforddwyd ein meddygon coed cymwysedig i:

 • ymgymryd â gwaith trin coed mewn ffordd ddiogel
 • gwella iechyd a diogelwch coed a phlanhigion unigol
 • dilyn y gyfraith briodol (gwarchod rhai coed, bywyd gwyllt a chynefinoedd)
 • peidio â difrodi eiddo’r cwsmer

Gall difrod parhaol gael ei achosi i goeden gan weithwyr amaturaidd neu ddibrofiad nad ydynt yn gyfarwydd â’r technegau torri a dringo cywir. Gallant beri i goeden farw neu fod yn berygl. Os na wneir toriadau yn gywir, gall y coed beri difrod i dai gwydr, i ystafelloedd gwydr, i geir ac i doeau.
Os methir â gwirio bod coed unigol wedi eu gwarchod neu o fewn ardal gadwraeth, neu â bywyd gwyllt a warchodir yn byw arnynt neu o’u hamgylch, gellir achosi difrod diangen a all arwain i achos cyfreithiol.

 

Mae rhoi triniaeth i goed ymhlith y proffesiynau mwyaf peryglus yn y DU. Dengys ymchwil i ddamweiniau yn y DU fod 24 o feddygon coed/arbenigwyr trin coed wedi cael eu lladd yn ystod y 10 mlynedd diwethaf wrth weithio ar goed, a bod 1,400 wedi cael eu hanafu. Yr elfennau craidd yn y damweiniau hyn yw’r llif gadwyn, syrthio o uchder neu ddioddef ergyd gan bren neu gan goeden sydd yn cwympo. Yn aml, cyfyd hyn oherwydd peidio â dilyn rheoliadau iechyd a diogelwch.

 

Yn gryno, hawdd y gall gwaith gan bobl sydd heb gymwysterau, heb brofiad a heb yswiriant fod yn drychineb i’r meddyg coed, i’r cwsmer neu iddynt hwy ill dau. Mae gan awdurdodau lleol yr hawl i ddal cwsmer yn gyfrifol am waith anghyfreithlon ar goed a gall y cwsmer wedyn wynebu costau ychwanegol am waith adfer angenrheidiol ar y coed ac am waith atgyweirio ar eiddo. Gall hyd yn oed eu cartref droi yn fan lle y mae achos brys meddygol, os caiff rhywun ei anafu. Cwmni trin coed proffesiynol yw Arbcore Cyf., mae cymwysterau gan ein gweithwyr, mae gennym yswiriant ac mae gennym y profiad angenrheidiol. Dilynwn y dulliau gweithredu cywir i wneud yn siŵr na chewch eich wynebu gan ddim byd annisgwyl nac annymunol, ac i sicrhau y cewch waith o’r safon yr ydych yn talu amdani.

Mae ein cyfraddau’n cynnwys

 • Ymweliad cyntaf i drafod eich opsiynau, heb ddim pwysau arnoch i dderbyn ein
  pris, amser inni i sgwrsio, amser i chi i ofyn cwestiynau ac i ninnau i roi
  cyngor
 • Gwirio gyda’r awdurdodau lleol unrhyw gyfyngiadau (Gorchmynion Cadw Coed,
  ardaloedd cadwraeth ac yn y blaen)
 • Pris ysgrifenedig sydd yn egluro’n fanwl y gwaith a drafodwyd
 • Tîm o arbenigwyr trin coed medrus â chymwysterau NPTC, yn gweithio i safon BS
  3998
 • Dilyn yn llawn y ddeddfwriaeth i warchod bywyd gwyllt/cynefinoedd
 • Dilyn y llawn yr holl reoliadau perthnasol i iechyd a diogelwch, heb
  gyfaddawdu dim
 • lanhau’r safle yn drylwyr wedi i’r gwaith gael ei gwblhau
 • Yswiriant atebolrwydd cyhoeddus hyd at £5,000,000
 • Gwirio LOLER (Rheoliadau Codi ac Offer Codi) a gwaith cynnal rheolaidd ar yr
  holl offer trin coed
 • Llogi unrhyw offer arbenigol
 • Hyfforddir ein gweithwyr yn rheolaidd mewn iechyd a diogelwch, mewn dulliau
  gweithredu ac mewn deddfwriaeth berthnasol.
 • Gwnawn asesiadau risg a datganiadau ar y dull gweithredu ac mae gennym ddull o weithredu brys bob tro.
 • Cliciwch ar PDF i weld ein tystysgrifau yswiriant, ein tystysgrif
  SafeContractor a’n tystysgrif Construction Line.

Cliciwch ar PDF i weld ein tystysgrifau yswiriant, win tystysgrif SafeContractor a’n tystysgrif Construction Line