Gwasanaethau

Code/Coedyddiaeth

Cwympo coed a thorri fesul rhan

Symud coeden gyfan. Os bydd y lleoliad yn caniatáu, mae modd gwneud hyn ar un tro. Gan amlaf, fodd bynnag, mae rhwystrau o amgylch y goeden sydd yn rhaid eu hosgoi. Yn yr achosion hyn, symudir y goeden fesul rhan, a gall fod angen dod â’r darnau i lawr drwy ddefnyddio rhaffau a phwlïau.

tree-felling-or-section-felling

Teneuo coron coeden

Symud canran o ganghennau coeden a wneir wrth deneuo’r goron, dim mwy na 20-25%, gan ddibynnu ar y rhywogaeth. Canghennau marw, rhai wedi eu difrodi a rhai sy’n rhwbio a ddewsir gyntaf, wedyn symudir ymlaen i dynnu nifer cyfartal o ganghennau o’r holl goron. A gwneud hyn yn iawn, caiff yr haul gyrraedd y canghennau islaw gan greu brith oleuni mwyn.

crown-thinning

Tocio llym

Mae tocio neu farbro coeden yn llym yn rhywbeth y dylid ei osgoi hyd y bo modd. Ymhlith yr eithriadau mae rhai mathau o goed mewn strydoedd a choed a dociwyd yn llym yn y gorffennol (aildocio). Mae rhywogaethau na ddylid byth docio eu pen tra bo eraill yn ymdopi yn well.

pollarding

Lleihau coron coeden

Lleihau coron coeden yw torri canran o ganghennau mwyaf allanol coeden i leihau maint y canopi. Ni ddylid torri mwy na 25%. Camsyniad cyffredin yw bod modd gwneud coeden fawr yn fach. Nid oes modd gwneud hynny.

crown-reduction

codi coron coeden

Torri’r canghennau isaf a wneir, fel arfer, i godi’r goron. Y nod yma yw cael mwy o oleuni neu gadw’r goeden rhag bod yn rhwystr.

crown-raising

Gwasanaethau tirlunio

Os oes rhyw waith sydd ei angen yn eich gardd, gallwn ni ei wneud, gan gynnwys cloddio er mwyn lefelu neu derasu, gosod llwybrau, gwaith cerrig, adeiladu mewn pren, palmantu, decio, creu gwelyau llysiau wedi eu codi, ffensio neu wneud pwll newydd. Ffoniwch ni i gael sgwrs.
Yn ogystal â’r prosiectau mawr hyn, gallwn wneud gwaith cynnal a chadw cyffredinol yn yr ardd. Mae rhai pobl nad ydynt am inni ddod ond unwaith, i roi trefn eto ar eu gardd fel y gallant ofalu amdani eu hunain, ond mae cwsmeriaid eraill sydd yn gofyn inni ddod bob blwyddyn neu bob mis. Chi a gaiff ddewis. Ymhlith y gorchwylion cynnal a chadw gall fod: torri lawnt, tocio llwyni a gwrychoedd, chwynnu, golchi â dŵr dan bwysedd, casglu dail a phlannu.

Gwasanaethau’r goedwig

Clirio er mwyn adfer, adnewyddu ar lan afon, rheoli chwyn ymledol, gwaith ar lwybrau ac ar lwybrau ceffylau, cwympo coed, clirio coed a chwalwyd gan y gwynt.

Hyfforddi ac asesu

Ffoniwch ni am ein rhestr gyfredol